กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 4/2567

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 4/2567

23 ก.ค. 67 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
24 ก.ค. 67 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน
25 ก.ค. 67 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ
26 ก.ค. 67 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
30 ก.ค. 67 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย