ประชาสัมพันธ์ "รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง"

แจ้งงดการแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางกองสวัสดิการสังคม อบต.ต้นมะม่วง ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพกับทาง อบต.ต้นมะม่วง ทราบ

ถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนบัญชีธนาคาร ท่านไม่ต้องมาแสดงตัวตน

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคเอดส์2564

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคเอดส์2564