กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 4/2564

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 4/2564

28 มิ.ย. 64 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน

29 มิ.ย. 64 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค

30 มิ.ย. 64 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย

 1 ก.ค. 64 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ

 2 ก.ค. 64 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน