แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 3/2563

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2563

27 เม.ย. 63 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ

28 เม.ย. 63 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ

29 เม.ย. 63 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย

30 เม.ย. 63 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค

1 พ.ค. 63 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 3.jpg)ครั้งที่ 3.jpg[ ]6616 Kb

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2563 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จึงขอประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการสอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตามวัน และเวลาในตารางสอบ ดังนี้

วัน และเวลาในการสอบ

การสอบและวิธีการประเมิน

หมายเหตุ

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

เวลา 09.00-11.30 น.

สอบโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

2.วิธีการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จะดำเนินการเลือกสรรผู้สมัคร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร โดยถือเกณฑ์ผลการสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3.ระเบียบเกี่ยวกับวิธีการเลือกสรร

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรร ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

3.1 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กำหนดไว้

3.2 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

3.2.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

3.2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

3.2.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบ และเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่ง หรือประกาศจาก กรรมการผู้ควบคุมสอบ ให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบแข่งขันที่ไปถึงห้องสอบ

3.2.4 ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นใด เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ

3.2.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบโดยเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ และวิธีการเลือกสรรนี้ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะสั่งให้ได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนัก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

......................................................

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตาม ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าเลือกสรรฯ ในตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  • นายปัญญา อุ่นเทศ เลขประจำตัวสอบ 001
  • นายส่งศักดิ์ ช้างพลายงาม เลขประจำตัวสอบ 002

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑5 และมาตรา ๒5 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานปลัด จำนวน 2 อัตรา

ประกาศฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้288
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้288
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1878
mod_vvisit_counterเดือนนี้183910
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9295
mod_vvisit_counterทั้งหมด195570

We have: 24 guests online
IP: 18.204.2.146
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.