ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

#ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ต้นมะม่วง ได้นำถังขยะอันตราย (ถังสีแดง) วางบริการตามจุดต่าง ๆ ทั้ง 6 หมู่บ้าน สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในตำบล และช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ก่อนนำมาทิ้งในถังแดงด้วยครับ
1. พับหน้ากากอนามัยด้านที่สัมผัสใบหน้า เข้าข้างใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำลายและน้ำมูกแพร่กระจาย
2. มัดให้แน่นด้วยหูหน้ากากทั้งสองด้าน
3. ใส่หน้ากากที่ม้วนแล้วในซองพลาสติกที่ปิดปากถุงด้วย หรือทิ้งในถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้แน่น
4. ทิ้งในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
5. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังสัมผัสกับหน้ากากอนามัยใช้แล้วทุกครั้ง

สำหรับหน้ากากอนามัยที่ทิ้งลงในถังขยะ ทาง อบต.ต้นมะม่วง จะจัดเก็บและนำส่งต่อให้กับ รพ.สต.ต้นมะม่วง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

Attachments:
Download this file (1583825724_849871.jpg)1583825724_849871.jpg[ ]298 Kb
Download this file (IMG_1328.jpg)IMG_1328.jpg[ ]2915 Kb
Download this file (IMG_E1358 - Copy (3).jpg)IMG_E1358 - Copy (3).jpg[ ]4260 Kb
Download this file (IMG_E1610.jpg)IMG_E1610.jpg[ ]4145 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 16:00 น.

 

แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 3/2563

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2563

27 เม.ย. 63 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ

28 เม.ย. 63 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ

29 เม.ย. 63 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย

30 เม.ย. 63 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค

1 พ.ค. 63 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 3.jpg)ครั้งที่ 3.jpg[ ]6616 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 13:25 น.

 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2563 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จึงขอประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการสอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตามวัน และเวลาในตารางสอบ ดังนี้

วัน และเวลาในการสอบ

การสอบและวิธีการประเมิน

หมายเหตุ

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

เวลา 09.00-11.30 น.

สอบโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

2.วิธีการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จะดำเนินการเลือกสรรผู้สมัคร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร โดยถือเกณฑ์ผลการสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3.ระเบียบเกี่ยวกับวิธีการเลือกสรร

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรร ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

3.1 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กำหนดไว้

3.2 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

3.2.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

3.2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

3.2.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบ และเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่ง หรือประกาศจาก กรรมการผู้ควบคุมสอบ ให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบแข่งขันที่ไปถึงห้องสอบ

3.2.4 ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นใด เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ

3.2.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบโดยเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ และวิธีการเลือกสรรนี้ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะสั่งให้ได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนัก

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020 เวลา 13:58 น.

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

......................................................

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตาม ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าเลือกสรรฯ ในตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  • นายปัญญา อุ่นเทศ เลขประจำตัวสอบ 001
  • นายส่งศักดิ์ ช้างพลายงาม เลขประจำตัวสอบ 002

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020 เวลา 13:49 น.

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑5 และมาตรา ๒5 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานปลัด จำนวน 2 อัตรา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 10:14 น.

 

หน้า 4 จาก 37หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง