กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4/2563

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง
ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 4/2563

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 4.jpg)ครั้งที่ 4.jpg[ ]6595 Kb
 

เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ต้นมะม่วง

อบต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการกับ อบต.ต้นมะม่วง สแกนคิวอาร์โค้ท เข้าช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือเข้าเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2de0om เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ต้นมะม่วง ครับ

alt

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ขับรถ, คนงาน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑5 และมาตรา ๒5 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานปลัด จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

รับโอนพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

2.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

......................................................

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ นั้น บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

ที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวสอบ

ได้คะแนน

หมายเหตุ

 

 

1

2

สำนักงานปลัด อบต.

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายส่งศักดิ์ ช้างพลายงาม

นายปัญญา อุ่นเทศ

 

 

002

001

 

 

92.33

90

 

 

สอบได้ลำดับที่ 1

สอบได้ลำดับที่ 2

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

1.บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

2.ผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ

2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างภายในเวลาที่กำหนด

2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จัดจ้างได้

3.หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ใช้สมัคร ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

4. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เข้าทำสัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ภายหลังจากที่ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงจะประสานงานให้มารายงานตัวต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 เมษายน 2020 เวลา 14:39 น.

 

หน้า 3 จาก 37หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง