รับโอนพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

2.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

......................................................

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ นั้น บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

ที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวสอบ

ได้คะแนน

หมายเหตุ

 

 

1

2

สำนักงานปลัด อบต.

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายส่งศักดิ์ ช้างพลายงาม

นายปัญญา อุ่นเทศ

 

 

002

001

 

 

92.33

90

 

 

สอบได้ลำดับที่ 1

สอบได้ลำดับที่ 2

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

1.บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

2.ผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ

2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างภายในเวลาที่กำหนด

2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จัดจ้างได้

3.หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ใช้สมัคร ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

4. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เข้าทำสัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ภายหลังจากที่ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงจะประสานงานให้มารายงานตัวต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 เมษายน 2020 เวลา 14:39 น.

 

ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

#ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ต้นมะม่วง ได้นำถังขยะอันตราย (ถังสีแดง) วางบริการตามจุดต่าง ๆ ทั้ง 6 หมู่บ้าน สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในตำบล และช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ก่อนนำมาทิ้งในถังแดงด้วยครับ
1. พับหน้ากากอนามัยด้านที่สัมผัสใบหน้า เข้าข้างใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำลายและน้ำมูกแพร่กระจาย
2. มัดให้แน่นด้วยหูหน้ากากทั้งสองด้าน
3. ใส่หน้ากากที่ม้วนแล้วในซองพลาสติกที่ปิดปากถุงด้วย หรือทิ้งในถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้แน่น
4. ทิ้งในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
5. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังสัมผัสกับหน้ากากอนามัยใช้แล้วทุกครั้ง

สำหรับหน้ากากอนามัยที่ทิ้งลงในถังขยะ ทาง อบต.ต้นมะม่วง จะจัดเก็บและนำส่งต่อให้กับ รพ.สต.ต้นมะม่วง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

Attachments:
Download this file (1583825724_849871.jpg)1583825724_849871.jpg[ ]298 Kb
Download this file (IMG_1328.jpg)IMG_1328.jpg[ ]2915 Kb
Download this file (IMG_E1358 - Copy (3).jpg)IMG_E1358 - Copy (3).jpg[ ]4260 Kb
Download this file (IMG_E1610.jpg)IMG_E1610.jpg[ ]4145 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 16:00 น.

 

แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 3/2563

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2563

27 เม.ย. 63 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ

28 เม.ย. 63 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ

29 เม.ย. 63 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย

30 เม.ย. 63 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค

1 พ.ค. 63 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 3.jpg)ครั้งที่ 3.jpg[ ]6616 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 13:25 น.

 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2563 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จึงขอประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการสอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตามวัน และเวลาในตารางสอบ ดังนี้

วัน และเวลาในการสอบ

การสอบและวิธีการประเมิน

หมายเหตุ

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

เวลา 09.00-11.30 น.

สอบโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

2.วิธีการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จะดำเนินการเลือกสรรผู้สมัคร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร โดยถือเกณฑ์ผลการสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3.ระเบียบเกี่ยวกับวิธีการเลือกสรร

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรร ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

3.1 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กำหนดไว้

3.2 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

3.2.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

3.2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

3.2.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบ และเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่ง หรือประกาศจาก กรรมการผู้ควบคุมสอบ ให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบแข่งขันที่ไปถึงห้องสอบ

3.2.4 ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นใด เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ

3.2.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบโดยเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ และวิธีการเลือกสรรนี้ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะสั่งให้ได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนัก

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020 เวลา 13:58 น.

 

หน้า 3 จาก 36หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง