สรุปผลโครงการผูกหมวกจากเชือกมัดฟาง

สรุปผลโครงการผูกหมวกจากเชือกมัดฟาง

กองสวัสดิการสังคม อบต.ต้นมะม่วง

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา

อบต.ต้นมะม่วง ดำเนินการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ในการนี้ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้วันมาฆบูชาให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน โดยมีมิติทางศาสนา
ขอขอบคุณสื่อประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
alt