กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2566

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 1/2566
6 ก.พ. 66 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ
7 ก.พ. 66 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
8 ก.พ. 66 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย
9 ก.พ. 66 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง และหมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
10 ก.พ. 66 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน