งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 6 เดือน ปี 2563 อบต.ต้นมะม่วง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 6 เดือน ปี 2563 อบต.ต้นมะม่วง

 

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถยนต์, คนงาน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถยนต์, คนงาน)

 

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4/2563

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง
ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 4/2563

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 4.jpg)ครั้งที่ 4.jpg[ ]6595 Kb
 

เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ต้นมะม่วง

อบต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการกับ อบต.ต้นมะม่วง สแกนคิวอาร์โค้ท เข้าช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือเข้าเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2de0om เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ต้นมะม่วง ครับ

alt

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ขับรถ, คนงาน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑5 และมาตรา ๒5 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานปลัด จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

หน้า 2 จาก 36



หน่วยงานภาครัฐ











เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ






กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยน



แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง