สื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน"

สื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน"

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3/2564

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2564
26 เม.ย. 64 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ
27 เม.ย. 64 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
28 เม.ย. 64 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย
29 เม.ย. 64 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
30 เม.ย. 64 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ทุกความเห็นมีความหมาย

โครงการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์

โครงการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์

ขอเชิญประเมินคุณธรรม ITA 64 อบต.ต้นมะม่วง

อบต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ อบต.ต้นมะม่วง สแกนคิวอาร์โค้ท เข้าช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือเข้าเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2de0om เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ต้นมะม่วง ประจำปี 2564 ด้วยครับ

alt

บทความ อื่นๆ ...