ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 27
62 ประกาศ_กำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม พร้อมยกขอบฝาบ่อพักบริเวณร้านสเต็กอาเฮีย หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 31
63 ประกาศราคากลาง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 34
64 ประกาศ_กำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านเพชรพิมาน อบต.ต้นมะม่วง 37
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 37
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าอู่เบ๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 23
67 ประกาศ_กำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายประหยัดถึงเขตตำบลสมอพลือ อบต.ต้นมะม่วง 34
68 ประกาศ_กำหนดวันเวลาตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อบต.ต้นมะม่วง 26
69 ประกาศ_การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ_ดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายจำนวน ๗ รายการ อบต.ต้นมะม่วง 31
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านณัฏฐรียา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 39
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ โครงการเสริมผนังคอนกรีตการกัดเซาะบริเวณเขื่อนชนิดตอกเข็มอู่เบ๊(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 30
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม พร้อมยกขอบฝาบ่าพัก บริเวณร้านสเต็กอาเฮีย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะ อบต.ต้นมะม่วง 37
73 ประกาศราคากลาง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านณัฏฐรียา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 39
74 ประกาศ_กำหนดวันและเวลาตรวจรับพัสดุในการจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ อบต.ต้นมะม่วง 39
75 ประกาศ_กำหนดวันและเวลาตรวจรับพัสดุในการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าา่ธารณะ หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยที่จัดสรรนายพิน จำวน ๑๓ จุด อบต.ต้นมะม่วง 34
76 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าอู่เบ๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 27
77 ประกาศ_กำหนดวันเวลาและเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งประตูน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำและโรงคลุมเครื่องสูบน้ำ บริเวณถนนเพชรเกษม ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 38
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง(ภายในและภายนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 55
79 การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ_จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจร เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีต อบต.ต้นมะม่วง 36
80 ประกาศราคากลาง_จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม พร้อมยกขอบฝาบ่าพัก บริเวณร้านสเต็กอาเฮีย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะ อบต.ต้นมะม่วง 38
81 ประกาศราคากลาง_ โครงการเสริมผนังคอนกรีตการกัดเซาะบริเวณเขื่อนชนิดตอกเข็มอู่เบ๊(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 34
82 ประกาศ_กำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงหลังเก่า อบต.ต้นมะม่วง 19
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการติดตั้งประตูน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำและโรงคลุม เครื่องสูบน้ำ บริเวณถนนเพชรเกษม ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 30
84 ประกาศ_กำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บริเวณซอย ๑ หมู่บ้านกรุงเพชร อบต.ต้นมะม่วง 33
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยบ้านนายตุม อบต.ต้นมะม่วง 27
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนายประหยัด ถึงเขตตำบลสมอพลือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 24
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำช่วงก่อนถึงถนนเพชรเกษมถึงบริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 34
88 การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ_จ้างเหมาโครงการติดตั้งประตูน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำและโรงคลุมเครื่องสูบน้ำ อบต.ต้นมะม่วง 56
89 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งประตูน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำและโรงคลุมเครื่องสูบน้ำ บริเวณถนนเพชรเกษม ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 27
90 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยบ้านนายตุมถึงทางออกหอพักกลิ่นจันทร์ จำนวน ๑๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 24

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้158
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้158
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1878
mod_vvisit_counterเดือนนี้183780
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9295
mod_vvisit_counterทั้งหมด195440

We have: 16 guests online
IP: 18.204.2.146
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.