ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายณรงศักดิ์ สบู่ม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 30
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ่อพักพร้อมติดตั้งประตูน้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 32
33 ประกาศราคากลาง_ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายณรงศักดิ์ สบู่ม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 30
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายก้านถึงบ้านนายประหยัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 31
35 ประกาศตรวจการจ้าง_โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บริเวณหมู่บ้านณัฏฐรียา จำนวน 35 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 23
36 ประกาศตรวจการจ้าง_โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 23
37 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายก้านถึงบ้านนายประหยัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 23
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 32
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 29
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 36
41 ประกาศเชิญชวน_โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 38
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บริเวณหมู่บ้านณัฏฐรียา จำนวน 35 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 35
43 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 28
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายบ้านสะพานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 38
45 ประกาศราคากลาง_ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายบ้านสะพานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 30
46 ประกาศราคากลาง_ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บริเวณหมู่บ้านณัฏฐรียา จำนวน 35 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 27
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ โครงการติดตั้งโรงสูบน้ำ บริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 31
48 ประกาศราคากลาง_โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 39
49 ประกาศราคากลาง_ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ่อพักพร้อมติดตั้งประตูน้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 29
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงยกระดับผิวถนนคอนกรีตสายบ้านนายม้อน พลับศรี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 25
51 ประกาศราคากลาง_ โครงการติดตั้งโรงสูบน้ำ บริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 21
52 ประกาศราคากลาง_ โครงการปรับปรุงยกระดับผิวถนนคอนกรีตสายบ้านนายม้อน พลับศรี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 27
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 การปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจภาคสนาม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 37
54 ประกาศราคากลาง_โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 การปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจภาคสนาม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 81
55 ประกาศตรวจการจ้าง_โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำช่วงก่อนถึงถนนเพชรเกษมถึงบริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑ อบต.ต้นมะม่วง 23
56 ประกาศตรวจการจ้าง_โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าอู่เบ๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 19
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 3 แยกบ้านผู้ช่วยพวงเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 32
58 ประกาศราคากลาง_ โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 3 แยกบ้านผู้ช่วยพวงเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 25
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 30
60 ประกาศเชิญชวน_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 35

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้266
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้266
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1878
mod_vvisit_counterเดือนนี้183888
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9295
mod_vvisit_counterทั้งหมด195548

We have: 38 guests online
IP: 18.204.2.146
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.