กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2567

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2567

24 มิ.ย. 67 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย
25 มิ.ย. 67 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
26 มิ.ย. 67 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน
27 มิ.ย. 67 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ
28 มิ.ย. 67 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ