กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2/2567

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 2/2567

27 พ.ค. 67 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
28 พ.ค. 67 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย
29 พ.ค. 67 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
30 พ.ค. 67 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน
31 พ.ค. 67 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ