กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4/2566

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2566
24 ก.ค. 66 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
25 ก.ค. 66 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน
26 ก.ค. 66 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ
27 ก.ค. 66 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
31 ก.ค. 66 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย