กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3/2564

พิมพ์
กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2564
26 เม.ย. 64 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ
27 เม.ย. 64 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
28 เม.ย. 64 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย
29 เม.ย. 64 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
30 เม.ย. 64 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน