กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3/2565

พิมพ์

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 3/2565

25 เม.ย. 65 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน
26 เม.ย. 65 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
27 เม.ย. 65 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย
28 เม.ย. 65 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
29 เม.ย. 65 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ