ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา

อบต.ต้นมะม่วง ดำเนินการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ในการนี้ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้วันมาฆบูชาให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน โดยมีมิติทางศาสนา
ขอขอบคุณสื่อประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
alt